PROGRAMUL ”EURO 200” – ANUL 2020
ACTE NECESARE PENTRU ACHIZIȚIONAREA UNUI CALCULATOR
TERMEN DEPUNERE DOSAR: 17 APRILIE 2020

Beneficiarii acestui program sunt elevii învățământului de stat sau particular acreditat, în vârsta de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei, pe membru de familie. Ajutorul financiar, reprezentând echivalentul în lei a 200 euro pentru un calculator, se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, HG 297/2018 , HG. 225/2020 beneficiarii vor întocmi o CERERE TIP (se găseşte la secretariat și se solicită prin telefon), pe care o depun la unitatea de învatamânt la care este înscris elevul, până în data de 17 APRILIE 2020. Avand in vedere restrictiile impuse in cadrul starii de urgenta, dosarele complete se pot primi în data de 16 aprilie, intre orele 9:00 – 12:00 – cu respectarea distantarii sociale sau scanate pe adresa de e-mail a unitatii – scponoarele@yahoo.com. Vă recomandăm ca înainte de deplasarea la școală să sunați la următoarele numere de telefon pentru a putea organiza cât mai bine accesul în unitate fară a încălca normele de siguranță din această perioadă: 0752867909 – D-na director Martinescu Elena și 0746020053 – Ticuși Adina – Secretar .

Cererea va fi completată, în cazul elevilor, de un părinte, reprezentant legal, după caz, și va fi însoțită de următoarele documente:
1. Copie a certificatului de nastere/cartii de identitate al elevului și copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum și a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;
2. Copii ale certificatelor de naștere sau ale cartilor de identitate ale celorlalți membri ai familiei;
3. Copii ale Hotărârilor de divorț, actelor de plasament sau tutelă, unde este cazul;
4. Adeverință din care să reiese media generală/calificativul și numărul de absențe nemotivate din anul școlar anterior;
5. Adeverință de la instituțiile de învățământ – din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalti frați/surori;
6. Declarație pe propria răspundere (modelul se găseste la secretariat sau se solicită formularul în format editabil pe mail pentru a-l completa acasă) a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal, după caz, că nu deține bunuri mobile sau imobile (inclusiv depozite bancare) și că dispune de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard.
7. Acte doveditoare, în original, privind veniturile brute – cu caracter permanent, ale membrilor familiei:
– adeverință de la primăria din localitatea de domiciliu, cu membrii familiei – nominal, in care sa fie mentionat dacă familia are alte venituri (agricole, etc) sau detine bunuri mobile;
– adeverinţă cu salariul brut pe luna martie 2020 (luna anterioară depunerii cererii) – pentru membri familiei care sunt angajati;
– adeverință de la Direcția Finanțelor Publice (Fisc) – pentru toti membri familiei care au peste 18 ani;
– declaraţii pe propria răspundere pentru membrii familiei care nu realizează venituri, cu vârsta mai mare de 18 ani (modelul se găseste la secretariat sau se solicită formularul în format editabil pe mail pentru a-l completa acasă);
– copie dupa cupon de pensie/ somaj/ pensie urmaș (pentru orfani)/ pensie alimentară (pentru copiii cu părinti divortați);
La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în luna precedenta depunerii cererii, cu exceptia: alocatiei de stat, alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere a familiei monoparentale, bugetul personal acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii si burselor sociale, drepturi sociale care cf. legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații.
8. Dosar cu şină

DIRECTOR,
PROF. MARTINESCU ELENA

DOCUMENTE NECESARE PROGRAM EURO 200

Afis_acte_necesare_pentru_achizitionarea_unui_calculator_programul_euro_200

CERERE_EURO200

Declaratie_membru_familie_Euro_200

Declaratie_solicitant_EURO200